Disclaimer

Disclaimer van WoonbotenAmsterdam

WoonbotenAmsterdam is niet aansprakelijk voor de inhoud van WoonbotenAmsterdam, noch van websites die op enigerlei wijze met WoonbotenAmsterdam zijn verbonden. WoonbotenAmsterdam is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op WoonbotenAmsterdam beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

WoonbotenAmsterdam is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via WoonbotenAmsterdam worden aangeboden. WoonbotenAmsterdam garandeert niet dat de op WoonbotenAmsterdam aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

WoonbotenAmsterdam garandeert ook niet dat de op WoonbotenAmsterdam aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. WoonbotenAmsterdam garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in WoonbotenAmsterdam hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

WoonbotenAmsterdam is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan WoonbotenAmsterdam. U vrijwaart WoonbotenAmsterdam voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website WoonbotenAmsterdam.